Browse > Home / Prices / Price List / Theme Deck Set / Karakas

Karakas
Theme Deck Set Theme Deck Set

ONLINE
7.51
Karakas
 
Loading Indicator
Loading Indicator
Loading Indicator

Recent Decks Using Karakas

40 Yorion Snow Miracles Legacy $ 3,600.95
38 Lurrus Delver Legacy $ 4,034.32
33 Snowko Legacy $ 2,933.11
27 Lurrus Lavinia Vintage $ 45,665.14
20 Lurrus Paradoxical Outcome Vintage $ 49,622.93
14 Lurrus Delver Legacy $ 4,034.32
14 Golos Stax Vintage $ 49,130.42
13 Simic Lands Legacy $ 6,885.00
11 Lurrus Paradoxical Outcome Vintage $ 49,622.93
10 Lurrus Control Legacy $ 2,332.85