Jace, Vryn's Prodigy

Commander 1v1, $2211 (142 tix), ChubbyRain

3763216351