Visualdecktech art overlap

Red Deck Wins

Standard, $87 (10 tix), M215

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land21Visualdecktech icon type artifact1Visualdecktech icon type creature21Visualdecktech icon type enchantment2Visualdecktech icon type sorcery13Visualdecktech icon type instant16Visualdecktech icon type planeswalker1