Visualdecktech art overlap

Sneak and Show

Legacy, $3361 (370 tix), JPA93

Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land19Visualdecktech icon type artifact6Visualdecktech icon type creature9Visualdecktech icon type enchantment12Visualdecktech icon type sorcery14Visualdecktech icon type instant14Visualdecktech icon type planeswalker1