Visualdecktech art overlap

Breya, Etherium Shaper

Commander 1v1, $3848 (259 tix), reqsamurai

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon type land40Visualdecktech icon type artifact13Visualdecktech icon type creature3Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery12Visualdecktech icon type instant18Visualdecktech icon type planeswalker10