Visualdecktech art overlap

Azusa, Lost but Seeking

Commander 1v1, $1113 (156 tix), Jeremie Ross

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon type land62Visualdecktech icon type artifact7Visualdecktech icon type creature13Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery9Visualdecktech icon type instant3Visualdecktech icon type planeswalker2